Välkommen till fjäderguiden!

Fjäderguiden är tänkt som handledning för att artbestämma fjädrar. Min förhoppning är att sökning via fjäderguiden ska leda fram till rätt fågelgrupp och i bästa fall rätt art. I vissa fall ska också kön och ålder kunna fastställas.
 
Bildmaterialet är långt ifrån komplett, men representerar de flesta förekommande fågelgrupper i Sverige. Några grupper finns endast representerade av någon enstaka art medan bildmaterialet för de flesta fågelgrupper visar ett flertal arter ur respektive grupp. Jag har också valt att visa enstaka fjädrar från arter som vanligtvis inte vistas i Sverige men som förekommer i Västra Palearktis. Som kuriosa visas även ett fåtal mer exotiska arters fjädrar.
 
I huvudsak är det flygpennor som visas, men i viss utsträckning också mindre fjädrar som alula, hand- och armtäckare samt andra arttypiska konturfjädrar. Spännvidden beträffande antalet fjädrar som visas för varje art är stor. Målet är att visa respektive arts kompletta antal flygpennor, men då detta inte alltid varit möjligt har jag ändå valt att tills vidare presentera vissa arter bristfälligt. Tanken är att efterhand kontinuerligt uppgradera bildmaterialet. Förhoppningsvis blir hemsidan något man återvänder till och i bästa fall kan den bidra med mer kunskap, vilket i sin tur kanske ökar intresset för både fåglar och fjädrar.
/ Jan Åkerman

header2

Bildmaterialet

Fjäderkartorna presenteras artvis och omfattar i huvudsak fåglarnas flygpennor. Det vill säga handpennor, armpennor och stjärtpennor. Men också alula, större ving- och stjärt- täckare samt andra artspecifika småfjädrar finns representerade hos vissa arter.

Min ambition är att kunna presentera så kompletta serier från respektive art som möjligt. Det vill säga samtliga handpennor och armpennor från en av vingarna samt alla stjärtpennor från ena stjärthalvan. Av olika anledningar har detta i många fall inte varit möjligt, varför även ofullständiga fjäderserier presenteras.

Fjädrarna visas i möjligaste mån i den ordningsföljd de normalt är placerade i fågelns vinge och stjärt, men jag vill samtidigt utfärda en liten reservation för enstaka fjädrars felaktiga ordningsföljd på vissa fjäderkartor. Denna osäkerhet hänger samman med att vissa arter, särskilt de med ett stort antal armpennor, har ett flertal mycket lika pennor där varken form, fanbredd eller mönster bidrar till att ge den exakta ordningsföljden. Denna problematik är särskilt påtaglig i samband med fjäderfynd efter en predators måltid.

Många arter finns representerade. Ett flertal av dessa med fjädrar från olika individer medan andra arter endast finns representerade av ett fåtal fjädrar och i vissa fall endast en.

Tanken är dock att bildmaterialet ska uppgraderas kontinuerligt, både beträffande kvalitét som i kvantitet.

Fjäderkartorna bygger till största delen på insamlat material av undertecknad, men består också av skänkta fjäderfynd från välvilliga ornitologer och vänner (Gå till tacksidan). Förhoppningsvis kan hemsidans fjäderkartor vara till hjälp med att artbestämma en funnen fjäder eller åtminstone ringa in en specifik artgrupp.

Kanske kan dessa även öka kunskapen och förståelsen över fjädrarnas funktion och varför vissa fjädrar ser ut som de gör. Eller enbart skänka en stunds fascination över den mångfald, variation och skönhet som fjädrarna uppvisar.